2020. január 23., csütörtök

Nyereményjáték, Játékszabályzat


2020. január 24-én nyereményjáték indul az Ízőrző blogom Facebook oldalán (itt)Részvételi és játékszabályzat
A játék semmilyen módon sem szponzorált, hozzájárult vagy adminisztrált a Facebook-tól vagy a Facebook által, és nem is áll azzal semmilyen kapcsolatban! A Facebook nem vonható felelősségre bármilyen szabálytalanság vagy reklamáció esetében!
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

1. A nyereményjáték részvételi feltételei
A 2020. január 24-én meghirdetett játék (továbbiakban: Játék) szervezője az Ízőrző blog írója, Szemerédi-Pintér Judit Edda (továbbiakban Szervező) a jelen Játékszabályzatban és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el. A Játékban csak a Játék időpontjában 18. évét betöltött, természetes személyek vehetnek részt (továbbiakban Játékos). A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át, továbbá más személyre nem ruházható át. Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa.

2. A játék időtartama
A Játék 2020.01.24. 10:00– 2020.01.31. 15:00 –ig tart. Ezen időszakot megelőző, vagy ezen időszak utáni időpontban pályázók nem vesznek részt a játékban.

3. A játék menete
A Játékban a következő módon lehet részt venni: Szervező Facebook oldalán, a https://www.facebook.com/izorzo/ oldalon feltett kérdésre kell megfelelő választ adni „comment” (komment) formájában a Játék keretein belül posztolt kép alatt. Válaszadási határidő 2020. január 31 –én 15:00-ig tart.
Résztvevő a válaszok fenti formában való elküldésével, illetve a Játékban való részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzat minden rendelkezését.

4. Nyeremény, nyertes
A kérdésre adott választ posztolók között a Szervező nyertest sorsol, illetve hirdet 2020. január 31-én.  A nyertes a Szervező által felajánlott nyereményt nyerheti meg, mely 1 db Borbás Marcsi könyv (A sűrűje 2.) vagy 1 db Steiner Kristóf szakácskönyv (Kristóf konyhája). A nyertes azt az egy könyvet nyeri meg, amelyik könyvet a játékkiírás alatti kommentben megjelölt. Csak az a Játékos indul a nyereményjátékban, aki a bejegyzésben feltett kérdésre válaszol.

5. Sorsolás
A nyertes kisorsolása online zajlik,  gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com és 2020. január 31-én zajlik a nyereményjáték lezárása után.

6. Nyertes értesítése
A nyertest a Szervező privát Facebook üzenetben és a játékfelhívás posztjában egy kommentben értesíti.
A Szervező egy külön posztban is közzéteszi a nyertes Facebook-on magadott teljes nevét a https://www.facebook.com/izorzo oldalon is.

A Játékos a Játékban való részvétellel az értesítés fenti 3 formáját tudomásul veszi és abba  automatikusan beleegyezik.

Amennyiben a nyertes Játékos az értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül nem válaszol Facebook privát üzenet formájában, hogy nyereményére valóban igényt tart, és nem küldi meg kapcsolatfelvétel céljából szállítási címét, Szervező újabb értesítést küld a nyertes Játékos részére. Amennyiben a nyertes Játékos ezen újabb értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül sem válaszol, Szervező jogosult helyére 1 pótnyertest sorsolni.  

7. A nyeremény átvétele
A Szervező a nyereményt postai úton küldi el a nyertes Játékosnak, a nyertes Játékos által megadott, kizárólagosan magyarországi címre, melynek költsége a Szervezőt terheli. A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Amennyiben a nyertes Játékos rossz postacímet ad meg a Szervezőnek vagy nem veszi át a csomagot, abban az esetben elismeri, hogy a Szervező a nyeremény átadásának meghiúsulásában semmilyen módon nem felelős. A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező nem vállal felelősséget.
A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.
A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor
A játékkal kapcsolatos bármilyen egyéb kérdéssel kapcsolatban az Ízőrző blog Facebook oldala, a Szervező nyújt felvilágosítást privát üzenetben. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékkal összefüggésben alkalmazott technikai infrastruktúra (pl. honlap, e-mail fiókok) tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver-számítógépek teljesítménye. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. Az értesítő Facebook üzenet kézbesítése, megjelenése során esetlegesen a levelezéssel járó technikai akadályokért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8. Adatvédelem
A kezelt személyes adatok köre:
A rendelkezésre bocsátott és a Szervező által kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, szállítási cím, telefonszám.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a 2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja, hogy a Szervező le tudja bonyolítani az általa szervezett játékot. A jelen hozzájárulás megadásával az érintett elfogadja a játék általános szerződési feltételeit.
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés a játék esetében addig tart, amíg a Szervező le nem bonyolítja a játékot.

A Játékos az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Kérelmére az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül tájékoztatást ad. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (“Hatóság”) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410) elrendelte.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett jogosult a Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulni az Infotv. alapján.
A Játékos, mint érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos, mint érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Játékos, mint érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Amennyiben kérdése lenne az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, tájékoztatást kér személyes adatairól, vagy azok helyesbítését, zárolását vagy törlését kéri, illetve azok kezelése ellen tiltakozik, a Szervező Facebook oldalán megküldött privát üzenetben teheti meg.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a teljesítés előtt kéri adatai törlését.

Vereb, 2020. január 23.
Szervező


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése